health news

เป้าหมายสร้าง ‘ราชบุรี’ ต้นแบบเมืองสุขภาวะ

9 ปีที่แล้ว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เริ่มขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะกับจังหวัดราชบุรี ที่จุดประกายความสนใจในเรื่องสุขภาพให้กับชาวเมืองโอ่ง จ.ราชบุรี และเกิดการผนึกกำลังร่วมกับหลายภาคส่วน คุณภาพชีวิตของประชาชนก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลายเป็นเมืองแห่งสุขภาวะแบบบูรณาการ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการผลักดันราชบุรีเป็น เมืองต้นแบบอีกครั้ง โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน และพัฒนาต้นแบบ จังหวัดราชบุรีสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงการทำงานด้านสุขภาวะในราชบุรีว่า จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตก มีความหลากหลายทั้งด้านภูมินิเวศ สังคมวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ รวมถึงความหลากหลายของปัญหาด้านสุขภาวะจึงได้เริ่มดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยในปี พ.ศ.2558 สสส.ได้เข้าไปสานต่อในการสร้างเสริมสุขภาวะและมุ่งเน้นให้จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 10 เรื่อง ได้แก่ 1.ลดการสูบบุหรี่ 2.ลดการดื่มสุรา 3.ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 4.ลดการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ 5.เพิ่มการทานผักผลไม้ 6.เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย 7.ลดภาวะอ้วนในเด็ก 8.ครอบครัวอบอุ่น 9.ชุมชนเข้มแข็ง และ 10.ให้ประชาชนมีความสุข ซึ่งจะนำร่องใน 8 ตำบล 3 อำเภอ นอกจากนี้ สสส.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประสานพลังที่เข้มแข็งของจังหวัดราชบุรี มุ่งหวังให้จุดเริ่มต้นในครั้งนี้ขยายพลังต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth